ສຶງອິແຕງ


ຣັກຄຣາງ ຣີດຄອງ ປະເພນີ

The goal of the Khmu National Federation, Inc. (KNF) is to provide cultural preservation ...

ອານ ຕຶມເບາະ

ການ ຫຽນຽົງ

We have found through informal tracking and counting our Khmu community memberships...

ອານ ຕຶມເບາະ

ບຣັບ ກ໌ົນ ອອຣ (ພູນຳ)

Historically, our Khmu leaders and board members have comprised of majority men, seniors, and tribal elders...

ອານ ຕຶມເບາະ

ກນາລ ວຽກ


ກນາລ ວຽກ ເດະສະ ຫະພັນ ສະມາຄົມ ກຶມຫມຸ ເກ໌າະ ເມີຫ ອັນ ບຣັບ ພູນຳ (ກ໌ົນອອຣ) ສາງຖານະ ປະຽອຍ ອັນສະມາຄົມ ກຶມຫມຸ ຽມຶມ່ອນ ອັຫ ຫຶຣເລາະ ລືງເຢາະ, ຣັກເຢາະ, ຽອຍຢົກຫຶມຢົງ ການຫຽນ ເດະກອນກຶມຫມຸ, ຽອຍຣັກ ຽອຍຄຣາງ ວັດທະນະທຳ ຣີດຄອງ, ມູນມັງ ປະ ຫຶຣເລາະໂສຣະປຶຣໂອມ ເດະກອນກຶມຫມຸ ອູນ.

ແຢງ ຽະ (ວີໄສທັດ)


ສະມາຄົມ ກຶມຫມຸ ແຣຫ ມອດ ກຶມຫມຸ ກ໌າຍໂຣມເຢາະ, ຢອຍອັນກຶມຫມຸ ອັຫ ແຣງ, ອັຫ ວຽກ ກລຸມລໍຫ ເດ, ອັນຽງົທຣຶມບຣຽງ ປະອັນອັຫກຽດ ເຫມືອນບຣຽງ.

ຣີດຄອງປະເພນີ


Upcoming Event


No Event

ຄາວ ກຶນສຶດ


February 25, 2024
Khmu New Year (Greh) Celebration 2024

Khmu New Year celebration is celebrated annually throughout the United States of America…

January 13, 2024
KNF New Year 2024

Greetings for the 2024 Khmu New Year. We would like to express our gratitude to everyone who helped make Mun’ Greh New Year on Saturday, January 13, 2024 in Richmond.

January 13, 2024
KNF Board of Director Meeting

Congratulations to the board members, regional representatives, senior advisers, and executive team of the Khmu National Federation (KNF).