ສຶງອິແຕງ


ຣັກຄຣາງ ຣີດຄອງ ປະເພນີ

The goal of the Khmu National Federation, Inc. (KNF) is to provide cultural preservation ...

ອານ ຕຶມເບາະ

ການ ຫຽນຽົງ

We have found through informal tracking and counting our Khmu community memberships...

ອານ ຕຶມເບາະ

ບຣັບ ກ໌ົນ ອອຣ (ພູນຳ)

Historically, our Khmu leaders and board members have comprised of majority men, seniors, and tribal elders...

ອານ ຕຶມເບາະ

ກນາລ ວຽກ


ກນາລ ວຽກ ເດະສະ ຫະພັນ ສະມາຄົມ ກຶມຫມຸ ເກ໌າະ ເມີຫ ອັນ ບຣັບ ພູນຳ (ກ໌ົນອອຣ) ສາງຖານະ ປະຽອຍ ອັນສະມາຄົມ ກຶມຫມຸ ຽມຶມ່ອນ ອັຫ ຫຶຣເລາະ ລືງເຢາະ, ຣັກເຢາະ, ຽອຍຢົກຫຶມຢົງ ການຫຽນ ເດະກອນກຶມຫມຸ, ຽອຍຣັກ ຽອຍຄຣາງ ວັດທະນະທຳ ຣີດຄອງ, ມູນມັງ ປະ ຫຶຣເລາະໂສຣະປຶຣໂອມ ເດະກອນກຶມຫມຸ ອູນ.

ແຢງ ຽະ (ວີໄສທັດ)


ສະມາຄົມ ກຶມຫມຸ ແຣຫ ມອດ ກຶມຫມຸ ກ໌າຍໂຣມເຢາະ, ຢອຍອັນກຶມຫມຸ ອັຫ ແຣງ, ອັຫ ວຽກ ກລຸມລໍຫ ເດ, ອັນຽງົທຣຶມບຣຽງ ປະອັນອັຫກຽດ ເຫມືອນບຣຽງ.

ຣີດຄອງປະເພນີ


UPCOMING EVENT


FEB

None

No Event for February

ຄາວ ກຶນສຶດ


JAN 21 2023
September 21, 2022
KNF Donation Oudomxay

On behalf of the Khmu National Federation, Inc (KNF), we are pleased to provide Fund towards rice and basic supplies for our Lao Khmu families

June 24, 2022
KNF Retreat

Khmu National Federation, Inc (KNF) Board & Leadership development training, Fresno, CA 6/24-6/26, 2022