Swq i’ tèèq


Rak khraaq Riit khooq pa-phé-ni

The goal of the Khmu National Federation, Inc. (KNF) is to provide cultural preservation ...

Aan tmbo’

Kaan hian jôq

We have found through informal tracking and counting our Khmu community memberships...

Aan tmbo’

Brap gôn oor (phunam)

Historically, our Khmu leaders and board members have comprised of majority men, seniors, and tribal elders...

Aan tmbo’

KNAAL VIAK


Knaal viak dé’ Sa’-ha-phan (Rôôm Sa’-ma-khôm) Khmu’ go’ meh an brap phu-nam (gôn oor), saaq tha-na’ pa’ jooy an sa’-ma-khôm Khmu’ jwm `moon ah hrlo’ lwwq yo’,rak yo’, jooy yôk hmjôq kaan hian dé’ koon Khmu’, jooy rak jooy khraaq vat-tha’-na-tham riit khooq, muun maq pa’ hrlo’ srô’ pr’ôôm dé’ Khmu’ uun.

YÈÈQ JA’ (VISAY-THAT)


Sa’-ma-khôm Khmu’ rèh moot Khmu’ gaay rôôm yo’, jooy an Khmu’ ah rèèq, ah viak klum loh dé, an jôq thrwm briaq pa’ an ah kiat hmwan briaq.

Riit khooq pa’-phé-ni


UPCOMING EVENT


SEP

None

No Event for September

Khaav knswt


JAN 21 2023
ເຕີມພື້ນເມືອງຊຽງຂວາງ

ເຕີມພື້ນເມືອງຊຽງຂວາງ

September 21, 2022
KNF Donation Oudomxay

On behalf of the Khmu National Federation, Inc (KNF), we are pleased to provide Fund towards rice and basic supplies for our Lao Khmu families

June 24, 2022
KNF Retreat

Khmu National Federation, Inc (KNF) Board & Leadership development training, Fresno, CA 6/24-6/26, 2022